FAAT Consulting & Audit  
O SPOLEČNOSTI 
NABÍDKA SLUŽEB 
AUDITORSKÉ SLUŽBY 
ÚČETNÍ PORADENSTVÍ 
ORGANIZAČNÍ PORADENSTVÍ 
PERSONÁLNÍ PODPORA 
ŠKOLENÍ, KURSY, SEMINÁŘE 
KONTAKTY 
CERTIFIKÁTY 
Quickbar: úvodní strana   audit@faat.cz   email pro webmastera 
Aktualizace: 20.9.2005 

Zajišťujeme školení pro pracovníky výrobních a obchodních společností a organizací. Školení je možno zajistit přímo v prostorách konkrétní společnosti nebo v pronajatých prostorách. Školení jsou zpravidla organizována jako pracovní semináře do dvaceti účastníků tak, aby byla zajištěna stejná úroveň účastníků a definovala se skupina s přibližně stejnými požadavky na obsah semináře a relativně stejnou úrovní vstupních informací. Výhodou uvedeného postupu je vyšší efektivnost výukového procesu a to jak pro účastníky semináře, tak pro zaměstnavatele. Součástí našich pracovních seminářů jsou studijní materiály, které mohou sloužit pro orientaci i v obdobích následujících pro absolvování semináře.

Semináře jsou určeny pro účetní a ekonomické pracovníky, odborný management, statutární a dozorčí orgány společnosti. Rozsah seminářů je různý od jednoho do několika dnů, v závislosti na šířce probíraného tématu a požadavcích klientů.

Z naší základní nabídky uvádíme:

Účetnictví a účetní závěrka (filosofie účetnictví, jeho význam v informačním systému organizace, nutnost existence vnitropodnikových aktů řízení a vnitřního kontrolního systému, náplň jednotlivých účtových tříd a inherentní rizika účtových tříd a skupin, inventarizace majetku a závazků, příprava účetní závěrky se zvláštním zaměřením na obsah přílohy k finančním výkazům).

Cíl: Objasnit principy účetnictví a vysvětlit jeho úlohu jakožto důležitého nástroje pro řízení a rozhodování.
Předpokládaný rozsah: 1 - 2 dny

Analýza finančních výkazů (prezentace základních vazeb uvnitř finančních výkazů a mezi finančními výkazy, jejich rozbor a interpretace údajů, analytická revize finančních údajů, finanční ukazatele, jejich vzájemná interakce a souvislost).

Cíl: Přiblížit účastníkům semináře finanční výkazy jako důležitý nástroj pro investiční rozhodování a pokusit se vysvětlit vazby a vztahy mezi jednotlivými částmi finančních výkazů. Přispět k dokonalejšímu chápání vztahů mezi ukazateli likvidity, efektivity a aktivity.
Předpokládaný rozsah: 1 den

Audit účetní závěrky (podstata, funkce a cíle auditu, jeho historie, legislativní vymezení auditu, fáze auditu, plánování auditu, práce spojené s ověřením vnitřního kontrolního systému společnosti, testy správnosti zůstatků na účtech hlavní knihy, metody a techniky auditu, auditorské zprávy statutární a speciální, vztah účetnictví a auditu, auditu a daní, externího auditu a interního auditu, popř. controllingu, očekávaný vývoj auditorské profese).

Cíl: Vysvětlit filosofii auditu, a přispět k pochopení auditorské profese, které vyústí v efektivní komunikaci s auditorem.
Předpokládaný rozsah: 2 - 3 dny

Konsolidovaná účetní závěrka (legislativní vymezení konsolidované účetní závěrky, požadavky na podklady a informace nutné pro sestavení konsolidované účetní závěrky, základní principy používané pro sestavení konsolidované účetní závěrky, význam konsolidovaných účetních závěrek pro poskytovatele kapitálu, potenciální investory a financující banky, věřitele, nejčastější problémy a komplikace při sestavování konsolidované účetní závěrky).

Cíl: Seznámit se teoreticky i na praktických příkladech s konsolidovanou účetní závěrkou.
Předpokládaný rozsah: 2 - 3 dny

Podle konkrétních potřeb Vaší společnosti jsme schopni nabídnout školení i na jiná témata, která souvisí s problematikou účetnictví, výkaznictví a auditu.

Spolu s našimi lektory jsme připraveni zajistit školení, kursy a semináře i na jiná témata podle potřeb odběratele.


 FAAT Consulting & Audit s.r.o.
 Havlíčkovo nábřeží 38/2728
 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
 Tel.:   +420 597 464 308
 Mob.: +420 603 234 110
 Email: audit@faat.cz   audit@faat.cz